I Ty możesz zostać dyrektorem WOSiR-u

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Jeżeli spełniasz odpowiednie kryteria, to również Ty możesz nim zostać. Podajemy oficjalne wymagania

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Aby zostać dyrektorem nowo utworzonego ośrodka sportu i rekreacji, którego siedziba będzie mieściła się w budynku kręgielni trzeba spełnić szereg wymagań:

  • Posiadać obywatelstwo polskie
  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
  • Posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
  • Posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
  • Posiadać dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wroniecki Ośrodek Sportu i Rekreacji (statut WOSiR dostępny na stronie bip.wronki.pl)
  • Być niekaranym oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5; 64-510 Wronki (biuro nr 6) lub listem poleconym na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 (Decyduje data wpływu do Urzędu). Na kopercie należy dopisać słowa „Nabór na stanowisko dyrektora WOSiR”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *