III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki [WIDEO] [FOTO]

29 września we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyła się III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. Radni przegłosowali szereg uchwał.

sesja

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
  4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 grudnia 2014 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów we Wronkach i nadania jej statutu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  9. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectw i Osiedla Zamość w sprawie zmiany statutu Sołectw oraz statutu Osiedla Zamość i projektu tych zmian.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wronki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2015 – 2019.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
  15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  16. Zapytania i wolne wnioski.
  17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *