Od 1 czerwca wzrosną koszty wywożonych przez PK nieczystości

W związku z analizą ponoszonych przez PK Wronki kosztów wywozu oraz utylizacji odpadów płynnych ze zbiorników przydomowych, konieczne było podjęcie działań związanych ze wzrostem kosztów tej usługi, zmierzające do urealnienia faktycznych kosztów-  dowiedzieliśmy się od prezesa PK Rafała Zimnego

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Uzasadnienie wzrostu kosztów utylizacji ścieków dowożonych w 2017 r.

Za podniesieniem cen wywozu przemawiają:

– wzrost opłat za transport, rozumiany jako czas przejazdu ciągnika i samochodu z oczyszczalni do klienta,  

– wezwania do wywozu małych zbiorników o pojemności 1-2 m3, co w zestawieniu z niezbędnym czasem na dojazd oraz konieczne manewry pojazdu powoduje, że w ciągu dnia kierowca może wykonać maksymalnie 5 – 6 kursów,

– brak możliwości optymalizacji dowozów większym transportem (staramy się je łączyć) ale jest wiele miejsc, gdzie z uwagi na usytuowanie zbiornika oraz wąski dojazd – wywóz możliwy jest tylko małym transportem,

– dodatkowo w wielu sytuacjach operator musi mieć pomocnika, gdyż właz od zbiornika jest w dużej odległości od dojazdu i trzeba łączyć węże ssawne aby pokonywać przeszkody terenowe (ogrodzenia),  

– w kalkulacji uwzględniono koszty bezpośrednie: koszty pracy pracowników obsługujących beczkowozy, koszty transportu i eksploatacji beczkowozów, koszty zrzutu i oczyszczania ścieków oraz koszty pośrednie – wydziałowe i ogólnozakładowe (jest to ułamek kosztów utrzymania całej administracji Spółki przypisany kosztom wywozów ścieków kluczami podziałowymi zgodnie z przepisami),

– koszty pracy – rosną zgodnie z przepisami w związku z podniesieniem stawki minimalnej oraz w związku z dużą konkurencyjnością na wronieckim rynku pracy, spółka musi zaoferować dobre warunki pracy aby nie dopuścić do przejścia pracowników do innych zakładów pracy z bardziej atrakcyjnymi warunkami pracy i płacy,

– koszty oczyszczania – materiały i energia elektryczna zużyte na oczyszczalni ścieków, amortyzacja środków trwałych używanych na oczyszczalni ścieków, wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników oczyszczalni, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości znajdujących się na oczyszczalni ścieków, koszty badań ścieków itd.,

Warto podkreślić fakt, że ścieki dowożone mają swoją odrębną charakterystykę – potwierdzoną przeprowadzonymi przez nas badaniami. Można powiedzieć, że są to ścieki dziesięciokrotnie bardziej stężone aniżeli ścieki spływające grawitacyjnie do oczyszczalni systemem kanalizacji. Ich skład oraz zawartość dużej ilości piasku, żwiru oraz kamieni powodują, że nastręczają one duże problemy eksploatacyjne na oczyszczalni. Piasek i kamienie zatykają część mechaniczną oczyszczalni oraz punkt ścieków dowożonych. Natomiast koszty oczyszczenia są o wiele wyższe – większe zużycie energii elektrycznej oraz większe przyrosty osadu czynnego stanowiącego kosztowny odpad kierowany do utylizacji.

PK Wronki zarządza obecnie 4 oczyszczalniami ścieków, z czego na dwóch obiektach możliwy jest zrzut ścieków dowożonych. Biorąc jednak pod uwagę wielkość oczyszczalni należy zauważyć, że ścieki dowożone ze względów na technologię oczyszczalni i jej przepustowość przyjmowane mogą być niemal bez ograniczeń na OŚ Borek a z limitem 2 kursów dziennie w Chojnie. Oczyszczalnia w Chojnie przyjmuje średnio z kanalizacji 27 m3/d i chcąc zachować określone prawem parametry ścieków oczyszczonych mierzone na zrzucie do Warty może przyjąć maksymalnie dziennie 20 m3 ścieków i to najlepiej w kilkugodzinnych odstępach czasowych. Stąd też często ścieki z Chojna trafiają do Wronek. Do czasu wybudowania w tym rejonie kanalizacji sanitarnej to się nie zmieni … czekamy na zatwierdzenie nowego planu miejscowego aby kontynuować działania zmierzające do rozbudowy systemu.

– przez kilka lat działalność ta była nieopłacalna dla spółki i wraz z Radą Nadzorczą uznaliśmy, że należy koszty urealnić a być może nawet rozważyć jej likwidację. Obecne stawki zmierzają do uzyskania przychodów co najmniej równe kosztom poniesionym przez spółkę.

W fachowej prasie mówi się o tym, że ścieki dowożone z uwagi na swoje wysokie parametry i problemy oczyszczenia powinny być 10 razy droższe od spływających kanalizacją.

Podwyżka dotyczy także innych przewoźników ścieków dowożonych, dla których cena za zrzut na punkcie zlewnym wzrasta z 7,14 zł/m3 do 14,00 zł/m3 netto.

Realizowane przez PK Wronki usługi wywozu i utylizacji ścieków są podzielone na 4 strefy. Wzrost opłaty kształtuje się następująco: strefa do 5 km – o 65%; strefy do 10 i 15 km – 75%; strefa do 20 km – 77%; strefa powyżej 20 km – 80%.

Podsumowując: wzrost kosztów wywozu i utylizacji ścieków ze zbiorników przydomowych wynika z kalkulacji jaką Spółka przeprowadziła w oparciu o koszty roku poprzedniego i analizę porównawczą z latami wcześniejszymi. Podwyżka objęła każdego Klienta Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., który korzysta z usług wywozu nieczystości płynnych a każda cena jest uzależniona od strefy w jakiej dany Klient się znajduje. Klienci, którzy mają z nami podpisane umowy na wywóz zostali poinformowani indywidualnie o zmianie stawek na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Równocześnie informuję, że przeprowadzona kalkulacja i zmiana stawek nie podlega jakimkolwiek regulacjom prawnym i nie wymaga akceptacji Rady Miasta i Gminy Wronki w postaci podjęcia stosownej uchwały.

Rafał Zimny prezes PK Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *