Zamość – zmiany w zarządzie

Zarząd Osiedla Zamość ma aż trzech nowych członków. Przewodniczącym jest nadal Jacek Janicki. Frekwencja była bardzo słaba.

Wybory Zarządu Osiedla Zamość (5)

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Osiedla Zamość z mieszkańcami rozpoczął Burmistrz Mirosław Wieczór. Powitał przybyłych i ogłosił 15 minutową przerwę  z powodu braku kworum (10% frekwencji). Na 1731 uprawnionych do głosowania stawiło się 36 osób.

Po kworum mieszkańcy jednogłośnie byli za tym, by spotkanie mógł poprowadzić dalej z ramienia urzędu Burmistrz Wronek. Przedstawił on porządek obrad, który również wszyscy poparli.

Następnie Jacek Janicki – przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość w kończącej się kadencji przedstawił sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Osiedla z ostatnich 4 lat. W tym czasie dzięki działalności ZOZ między innymi: zakupiono namiotu o powierzchni 72m2, zamontowano ławki parkowe na boisku, wycięto drzewa i krzewy przy ul. Nadbrzeżnej, odbywały się coroczne imprezy z okazji dnia dziecka oraz zakończenia lata, powstała strona internetowa osiedla, zamontowano tablice i banery informacyjne, postawiono wiatę przystankową przy ul. Gajowej, został zrewitalizowany skwer przy ul. Łąkowej. Głos zabrał też członek zarządu a zarazem radny gminy Jerzy Śmiłowski, który podziękował za sprawną współpracę ZOZ z radą gminy.

Burmistrz poinformował, iż trzeba ustalić liczbę członków nowego zarządu. Mieszkańcy zadecydowali, że będzie to 9 osób. Wyłoniono komisję skrutacyjną w postaci Bartosza Kalitki, Danuty Migały i Marcina Vowie. Skład ten został przyjęty podczas jawnego głosowania.

W przeciwieństwie do wyborów sołeckich, do Zarządu Osiedla Zamość najpierw wybierano członków, a później z nich wyłoniono przewodniczącego. Swą chęć kandydowania wyrazili: Jacek Janicki, Jan Kwaśny, Jerzy Śmiłowski, Waldemar Andrzejewski, Damian Zastróżny, Tomasz Cyran, Sebastian Duks, Violetta Kozłowska i Ernest Frankowski. Padła też propozycja, by kandydował również Mirosław Wieczór, który od niedawna jest też mieszkańcem osiedla. Odmówił on jednak, tłumacząc się nadmiarem obowiązków.

Komisja skrutacyjna rozpoczęła przygotowywanie kart do głosowania. Z tego powodu powstała przerwa techniczna, podczas której Burmistrz omówił z mieszkańcami problem dzikich wysypisk śmieci oraz palenia śmieci w piecu, mimo iż od lipca 2013 roku obowiązuje „ustawa śmieciowa”. Informował on też o możliwości dofinansowania przez gminę Wronki wymiany instalacji grzewczych na sprzyjające środowisku.

Karty do głosowania zostały już wypisane, rozpoczęto więc głosowanie. W wyniku tajnych wyborów w skład Zarządu Osiedla Zamość wybrano wszystkich, którzy zgłosili kandydatury. Ilość głosów zestawiła się następująco: Jerzy Śmiłowski 35 głosów, Ernest Frankowski 35, Waldemar Andrzejewski 35, Damian Zastróżny 35, Jacek Janicki 34 głosy, Jan Kwaśny 34, Tomasz Cyran 34, Sebastian Duks 32, Violetta Kozłowska 32.

Wybory Zarządu Osiedla Zamość (32)

Spośród nowych członków Zarządu Osiedla, chęć bycia przewodniczącym zaakceptował Jacek Janicki i Jerzy Śmiłowski. Po tajnym głosowaniu mieszkańców przewodniczącym został Jacek Janicki z liczbą 26 głosów. Jerzy Śmiłowski uzyskał głosów 9, a 1 został oddany nieważny.

Nowy-stary przewodniczący poinformował, że konieczna jest zmiana statutu osiedla, by był on zgodny z regulacjami unijnymi, które szerzej omówił Burmistrz. Wszyscy jednogłośnie uchwali zmianę.

Wybory Zarządu Osiedla Zamość (30)

Ostatnim punktem spotkania były wolne głosy. Mieszkańcy pytali, czy komunikacja miejska wznowi swoją działalność, na co Burmistrz odpowiedział, iż jest to inicjatywa prywatna, na którą gmina nie ma wpływu. Następne pytania padały o możliwość parkingu na ulicy Gajowej, powstania podjazdu dla wózków na kładce, ciągu pieszo-rowerowego na wale czy ul. Leśnej. Burmistrz tłumaczył mieszkańcom, że głównym problemem podjazdu na kładce jest prawo budowlane, które nie pozwala na budowę podjazdów o kącie większym niż 2 stopnie nachylenia, ale Urząd szuka rozwiązania tej przeszkody. Poinformował także, że z powodu tego, iż wał ma więcej niż 2 metry wysokości, zgodnie z prawem razem z budową ścieżki pieszo-rowerowej będzie trzeba zamontować tam barierki z obu stron. Poruszony został także temat ogrzewania domu po sezonie grzewczym. Mieszkaniec proponował, by poza okresem wyznaczyć godziny, w których będzie można palić w piecu. Po burzliwej dyskusji Burmistrz zapytał o to mieszkańców w formie głosowania. Większość była za wprowadzeniem określonych godzin. Z powodu wyczerpania tematów zebranie zostało zakończone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *