Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – pytania i odpowiedzi

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 ze zm.).

1 STYCZNIA 2019 R. Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI:

1. Nie jest wymagany wniosek – użytkownik wieczysty nie musi podejmować żadnych czynności.

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ULEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

Agencja Reklamowa Wronki

1. Przekształceniu podlegają jedynie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

b) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie,

c) w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU:

1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres dotychczasowego użytkownika.

2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujęcia w ewidencji gruntów i budynków.

3. Chcąc skorzystać z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej, lepiej wstrzymać się do momentu otrzymania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

ODPOWIADAMY NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Jestem użytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem mieszkalnym. O co chodzi z przekształceniem?

Z mocy ustawy 1 stycznia tego roku użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe stał się właścicielem tego gruntu. Potwierdzi to zaświadczenie, które w ciągu roku przyśle urząd. Zmiany zostaną wprowadzone w księdze wieczystej nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków. Konieczne jest także wniesienie określonej ustawą opłaty.

Jestem użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego garażem. Czy również stałem się właścicielem? 

Jeśli tylko garażem, to nie. Ustawa nie obejmuje użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych budynkami innymi niż służącymi celom mieszkaniowym. Użytkowanie wieczyste pozostaje w stosunku do nieruchomości oddanych np. pod garaże, działalność gospodarczą, usługową itp. Zasady dotyczące opłat i terminów ich wnoszenia w takich przypadkach nie zmieniają się.

Jestem użytkownikiem wieczystym, ale nie mam pewności, czy przekształcenie dotyczy mojej nieruchomości. Jak mogę to sprawdzić? 

Powinno to wynikać z dokumentów potwierdzających przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, ale też ze stanu faktycznego. Trzeba pamiętać o najważniejszym warunku – nieruchomość musi być zabudowana budynkami służącymi celom mieszkaniowym. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się telefonicznie lub osobiście z pracownikami Urzędu MiG.

Jaka jest wysokość opłat za przekształcenie i na jakich zasadach się je wnosi? 

Zasada jest prosta. „Kosztem” uzyskania prawa własności jest wnoszenie jeszcze przez 20 lat kwoty równej dotychczas wnoszonej opłacie za użytkowanie wieczyste. Począwszy od opłaty za rok 2019 przez 20 lat nie jest to już zatem „opłata za użytkowanie wieczyste”, ale „opłata roczna przekształceniowa”.

Opłatę za cały ten okres można uiścić jednorazowo wcześniej, korzystając przy tym z bonifikaty, którą wprowadziła gmina Wronki. Konieczne jest jednak złożenie pisemnego wniosku. Szczegóły omówione są przy następnych pytaniach.

Czy muszę coś zgłaszać w sądzie?

Na razie nie. Gmina sama przekaże sądowi zaświadczenie o przekształceniu wraz z wysokością kwoty za przekształcenie. Sąd ujawni tę informację (o własności i roszczeniu gminy) w księdze wieczystej. Właściciel będzie mógł wystąpić do sądu później: po uiszczeniu całej opłaty przekształceniowej (czyli po 20 latach lub wcześniej, gdy zdecyduje się na opłatę jednorazową) i otrzymaniu z urzędu odpowiedniego poświadczenia, może wystąpić do sądu (za odpowiednią sądową opłatą) o wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia gminy.

Kiedy dostanę zaświadczenie z gminy o przekształceniu i wysokości opłaty? 

Zgodnie z ustawą zaświadczenie będzie wydane do końca 2019 roku.

Czy opłatę przekształceniową roczną za 2019 r. muszę wpłacić w terminie dotąd obowiązującym dla opłaty za użytkowanie wieczyste? 

Nie. Termin opłaty za rok 2019 ustawa przedłużyła do 29 lutego 2020 r. Należy zaczekać na otrzymanie z urzędu zaświadczenia i wtedy wnieść opłatę – w tym roku lub do 29 lutego 2020 r. Jeśli opłatę wniesie ktoś przed otrzymaniem zaświadczenia, zostanie ona zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej (wnoszący opłatę otrzyma stosowną pisemną informację).

Chcę otrzymać zaświadczenie wcześniej. Czy jest to możliwe? 

Tak, ale trzeba złożyć o to wniosek i uiścić opłatę skarbową. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w następujących terminach:

– w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (formularz wniosku),

– w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu (jeśli wniosek ten uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal) albo właściciela gruntu (jeśli wniosek ten uzasadniony jest potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu) (formularz wniosku).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy ul. Ratuszowej 3 (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach) lub innym punkcie bankowym, przelewem na konto nr 31 8961 0002 0000 0000 0752 0009 z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu” albo kartą płatniczą w biurze obsługi interesanta w urzędzie.

Czy muszę płacić przez 20 lat? Czy całość opłaty mogę uiścić jednorazowo?

Można wnieść opłatę jednorazowo, a przy tym skorzystać z atrakcyjnej bonifikaty. Należy jednak pamiętać, że:

a) najpierw trzeba mieć zaświadczenie z urzędu,

b) trzeba złożyć wniosek o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej,

c) opłatę należy wnieść dopiero po informacji otrzymanej z urzędu, określającej szczegóły.

Na opłatę jednorazową można się zdecydować w każdym roku 20-letniego okresu opłaty (obejmuje ona w każdym przypadku kwotę pozostałą jeszcze do uiszczenia).

Wnosząc opłatę jednorazową w pierwszych 6 latach, właściciel otrzyma bonifikatę:

– 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019 r.;

– 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2020 r.;

– 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2021 r.;

– 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2022 r.;

– 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2023 r.;

– 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2024 r.

Czy bez wcześniejszego uregulowania całej opłaty przekształceniowej przez 20 lat nie mogę nieruchomości sprzedać, przekazać, darować?

Osoba, która stała się właścicielem, może rozporządzać nieruchomością bez ograniczeń. Trzeba jedna pamiętać, że do czasu pełnej spłaty roszczenia gminy Wronki przechodzą na rzecz każdego następnego właściciela.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego   wynosiła 1%,

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej, przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, Referat Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego – pok. nr 13 lub 10, piętro II;

2. Telefoniczne pod numerami: (67) 2545 314, (67) 2545 311, (67) 2545 315.

za: www.wronki.pl

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *