Środowe komisje Rady MiG Wronki w sali WOK

Środowe przedpołudnie zarezerwowane jest dla komisji branżowych Rady MiG Wronki. Początek o godz. 8.00 –  komisja Skarg, Wniosków i Petycji; o 9.00 posiedzenie Komisji Kultury; o 11.00 Komisja Budżetu; o 14.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Wstęp wolny. Posiedzenia będą także transmitowane na żywo (na stronie sesji – www.Wronki.pl)

Radni MiG Wronki

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 8:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.

5. Wstępne rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Wstępne rozpatrzenie petycji „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce!” (petycja uzupełniona).

7. Wstępne rozpatrzenie sprawy dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

8. Wstępne rozpatrzenie sprawy związanej z pismem mieszkańców gminy Obrzycko w sprawie koncepcji punktu przeładunkowego odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla miasta i gminy Wronki.

9. Wstępne rozpatrzenie pisma mieszkańca Wronek w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej we wsi Popowo.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Kultury

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie aktualnego stanu realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły w Nowej Wsi.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2021 roku.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały ustalenia Regulaminu plaży i kąpieliska Wartosław nad Jeziorem Pożarowskim.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu plaży i kąpieliska Chojno nad Jeziorem Radziszewskim.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kręgielni we Wronkach.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetu

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 marca 2020 r.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na pokrycie części kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe bytowe.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli gminy Wronki.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze znajdujących się na terenie gminy Wronki świetlic wiejskich i budynku kulturalno-socjalnego oraz ich wyposażenia.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *