Od 6 do 27 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza – zmiana studium nr 1