W czwartek VI sesja Rady MiG

VI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w czwartek, 28 marca 2019 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej 5. Sesja transmitowana będzie na żywo. Przypominam również, że wstęp na sesję ma każdy

Dietetyk Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i kolejne lata budżetowe.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Nowa Wieś.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  obowiązkowego tygodniowego wymiaru  godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych Gminy Wronki  w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Wronki.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Wronki.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2019.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z pismami Komisarza Wyborczego w Poznaniu II oraz Wojewody Wielkopolskiego dotyczącymi ustalenia domniemanego łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019 – 2023.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

20. Zapytania i wolne głosy.

21. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *