Ile wynosi dieta sołtysa w gminie Wronki?

Najmniej w Pakawiu i Kłodzisku, najwięcej w Wierzchocinie i Rzecinie. Sprawdź,  jakie wynagrodzenie otrzymują sołtysi różnych miejscowości w gminie

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Za nami pierwszy tydzień wyborów sołtysów i rad sołeckich na kolejną, 5-letnią kadencję. W niektórych miejscowościach obecni sołtysi postanowili zrezygnować z dalszego pełnienia funkcji, a na spotkaniach wiejskich w celu wybrania nowego kandydata chętnych niekiedy trzeba było wręcz prosić, by zgodzili się kandydować.

Wysokość diety dla sołtysów poszczególnych sołectw (oraz przewodniczących osiedli) na terenie gminy Wronki reguluje uchwała nr XLIV/373/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z 1 lutego 2018 r. Kwoty, jakie co miesiąc otrzymują sołtysi są zależne od sołectwa, w którym obejmują stanowisko i wyglądają następująco:

Biezdrowo – 270 zł
Chojno – 320 zł
Ćmachowo – 260 zł
Głuchowo – 500 zł
Jasionna – 500 zł
Kłodzisko – 240 zł
Lubowo – 470 zł
Marianowo – 565 zł
Nowa Wieś – 320 zł
Obelzanki – 225 zł
Pakawie – 220 zł
Popowo – 575 zł
Pożarowo – 370 zł
Rzecin – 585 zł
Samołęż – 230 zł
Stare Miasto – 435 zł
Stróżki – 545 zł
Wartosław – 250 zł
Wierzchocin – 645 zł
Wróblewo – 245 zł
Osiedle Zamość – 290 zł
Osiedle Na Górce – 300 zł

Ustalona dieta ma charakter rekompensacyjny, uwzględnia bowiem wydatki i straty (koszty) spowodowane pełnieniem funkcji przez poszczególnego sołtysa oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla. – czytamy w uchwale.


Aktualizacja artykułu: 25.02.2019 r.

Otrzymaliśmy informację z Urzędu Miasta i Gminy Wronki odnośnie zróżnicowania wysokości diet:

Agencja Reklamowa Wronki

Zróżnicowanie diet wynika przede wszystkim z tego, że jedni sołtysi są opiekunami świetlic, a inni nie. W przypadku sołtysa-świetlicowego znaczenie mają: ilość organizowanych w świetlicy imprez, sposób ogrzewania świetlicy, wielkość obiektu. Wpływ na przyznaną rekompensatę (bo dieta jest przecież rekompensatą za wykonywane czynności) mają również organizowane przez sołtysa czy przewodniczącego osiedla wydarzenia, liczba informacyjnych tablic sołeckich, a nawet rozmieszczenie tych tablic.


Obowiązki sołtysa

Do obowiązków sołtysa należy między innymi:

  • zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
  • wykonywanie  uchwał   Zebrania  Wiejskiego, Rady  Miasta   i  Gminy  oraz  zarządzeń  i  poleceń burmistrza Miasta i Gminy,
  • wpływanie na  wykorzystanie  aktywności  mieszkańców,  służącej  poprawie  warunków  życia w sołectwie,
  • reprezentowanie mieszkańców  sołectwa  wobec  Rady  Miasta  i  Gminy, burmistrza oraz na zewnątrz,
  • uczestniczenie w naradach zwoływanych przez burmistrza,
  • wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
  • pełnienie roli męża zaufania w sołectwie, prowadzenie dokumentacji sołectwa,
  • gospodarowanie  składnikami  mienia  i środkami  finansowymi,  które Gmina przekazała  sołectwu do korzystania  i prowadzenie  dokumentów  z tym związanych.

Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada co najmniej raz w roku informację o działalności Rady Sołeckiej oraz swojej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *