W Stróżkach obowiązuje strefa ochronna?

Nie milkną protesty związane z budową obwodnicy Wronek. Najwięcej pretensji mają mieszkańcy Stróżek, obok posesji których przebiegać będzie bezpośrednio  droga dojazdowa do obwodnicy. Powołują się na uchwały z zebrań wiejskich, na których był obecny burmistrz i gdzie uwagi te zgłaszano

Burmistrz Mirosław Wieczór był w WZDW, by zapytać, czy na tym etapie można jeszcze coś zmienić. Chodziło o drogę dojazdową do obwodnicy na Stróżkach lub dodatkowe rondo, o które dopominają się mieszkańcy.

Nie możemy zadowolić wszystkich – tłumaczy Mirosław Wieczórburmistrz Wronek. Uwagi zostały zgłoszone, ale nie wszystko można tak zaplanować, by usatysfakcjonować wszystkich mieszkańców. Nie w każdym miejscu można zrobić dojazd lub rondo. Wynika to czasem nie ze złej woli lecz z ukształtowania terenu, które wymuszają takie a nie inne rozwiązania.

Po ostatniej konferencji prasowej poprosiłam burmistrza, by może zaprosił do ratusza najbardziej zainteresowanych mieszkańców oraz przedstawicieli WZDW, by niejasności wyjaśnić bezpośrednio. Może niektóre kwestie da się jeszcze poprawić, dopóki nie ma jeszcze ostatecznego projektu.

Tymczasem otrzymałam kolejny list w sprawie obwodnicy:

Studium kierunków przestrzennego zagospodarowania nie dopuszcza lokalizacji magazynów wysokiego składowania na Stróżkach (strefa ochrony widokowej -w prognozie oddziaływania na środowisko).
Plan mówi, że można (brak strefy ochronnej).
Jeżeli dokumenty są sprzeczne – nie można ich przyjąć. Nie ma też ani słowa o tym, że jako sołectwo Stróżki podjęliśmy uchwałę, że nie chcemy przemysłu we wsi

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU CZĘŚCIOWEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WRONKI W ZAKRESIE TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY MICKIEWICZA W MIEŚCIE WRONKI ORAZ W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI STRÓŻKI I STARE MIASTO
str. 22 mówi:
Na części obszaru opracowania zmiany Studium (na terenie miejscowości Stróżki) występuje obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka (Ryc. 6). Na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie należy dopuszczać do trwałej zmiany krajobrazu i ekosystemu.
Z tego powodu największym zagrożeniem dla tego obszaru są inwestycje i przedsięwzięcia trwale i znacząco oddziałujące na poszczególne elementy środowiska powodując ich degradację. W związku z tym proponuje się lokalizację zabudowy produkcyjno-usługowej o największym oddziaływaniu na krajobraz poza terenem Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka. Na pozostałym obszarze opracowania brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody.
Prognoza oddziaływania dla planu ma tylko zapis: brak form ochrony przyrody.
Pytam więc: kto i kiedy zlikwidował obszar podlegający ochronie?
Czy była zmiana zarządzenia ?
Czytelnik
(dane do wiadomości redakcji)
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Udowodnij, że nie jesteś robotem: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.