Plan miejscowy dla Nowej Wsi – wyłożenie

Od 12 grudnia do 4 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie miejscowości Nowa Wieś przy ulicach: Szkolna, Szamotulska, Boczna, Młodych i Staromiejska. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali nr 3

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: poczta@wronki.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2024 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, email: poczta@wronki.pl w terminie do 19 stycznia 2024 r.

Projekt uchwały

Projekt mpzp

Projekt prognozy

[źródło wronki.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *